ورود به سایت

Phase 17-18

​​​​​​​​​​​

پروژه توسعه ميادين گازي پارس جنوبي فازهاي 17و18​

ShowPicture (5).jpg

​​
پروژه توسعه فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي در زميني‌ به‌ مساحت‌ تقريبي‌ 155 هكتار و در مجاورت‌ فازهاي‌ 9 و 10 پارس‌ جنوبي‌ احداث مي‌گردد و به منظور پالايش روزانه 2 ميليارد فوت مکعب مخلوط گازي پيش‌بيني شده که داراي دو فاز و چهار TRAIN، شامل واحدهاي ذيل مي‌باشد :​​
​​1- ‌واحد شيرين‌سازي گاز.
2- واحد تثبيت ميعانات گازي .
3- واحد نم‌زدايي گاز .
4- ‌توليد گاز متان به منظور تغذيه خط لوله شبکه سراسري. 
5- توليد گاز اتان با مشخصات فني مورد نياز مجتمع‌هاي پتروشيمي منطقه.
6- ‌توليد مايع پروپان و بوتان و ميعانات به منظور صادرات. 
7- توليد روزانه گوگرد به عنوان محصول جانبي.

درجدول ذيل مقدار، ظرفيت و نوع محصولات آنها درج گرديده است:
ShowPicture.jpg
موقعيت پروژه پارس جنوبي فازهاي 17 و 18 در شکل زير نشان داده شده است :
ShowPicture (1).jpg


در شکل زير فرآيند کلي پروژ​ه پارس جنوبي فازهاي 17 و 18 نمايش داده شده است :
ShowPicture (2).jpg.Copyright© Industrial Projects Management of Iran (IPMI) Co. All rights reserved