منشور اخلاقي وارزشهاي سازماني

ما کارکنان شرکت مديريت طرح هاي صنعتي ايران ، با استعانت از پروردگار و براساس ارزشهاي والاي انساني و اسلامي، خود را در قبال منابع انساني ، مشتريان ، سهامداران و سازمان هاي همکار( اعم از تامين کنندگان، پيمانکاران و رقبا ) مسئول و متعهد دانسته و به انجام اصول اخلاقي بر اساس منشور اخلاقي هم سوگند و هم پيمان مي شويم.

منشور اخلاقي وارزشهاي سازماني IPMI