لیست فهرست های شغلی

در راستای اهداف استراتژيك و توسعه روزافزون شركت ؛ با توجه به نياز استفاده از نيروهای متخصص و كارآمد، شرکت با بهره گيری از آخرين متدهای جذب و تامين نيرو، اقدام به انتخاب و جذب افراد مورد نياز جهت تصدی مشاغل مورد نياز در شركت مینماید